Visa Kinh Doanh và Đầu Tư

Visa Kinh Doanh và Đầu Tư

Visa Kinh Doanh và Đầu Tư (Tạm trú) (visa 188)

 • Visa tạm trú này là một phần của Chương trình Đầu tư và Kinh Doanh Đổi Mới khuyến khích các doanh nhân thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có và đầu tư vào Úc. Visa có giá trị bốn năm và ba tháng.
 • Bạn phải dưới 55 tuổi.
 • Bạn phải nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) và được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc Austrade thay mặt cho Chính phủ Úc trước khi được mời nộp đơn xin visa này. Ngoài ra, bạn phải có ý định thực sự sống ở Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc mà cơ quan chính phủ đề cử bạn.
 • Bạn có thể nộp đơn xin visa Kinh Doanh Đổi Mới và Đầu Tư Thường Trú (visa 888) nếu các yêu cầu cụ thể được đáp ứng.

Có bốn diện visa:

Diện Kinh Doanh Đổi Mới (visa 188A)
 • Visa 188A dành cho những người có kỹ năng kinh doanh muốn thành lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc.
 • Phải sở hữu một doanh nghiệp ở quốc gia của bạn với doanh thu 750.000 AUD cho ít nhất 2 trong số 4 năm tài chính gần đây và đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • Người phối ngẫu của bạn, hoặc bạn và người phối ngẫu của bạn cùng nhau, có tổng doanh nghiệp ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 1,250,000 AUD.
 • Có thể gia hạn visa lên đến 5 năm
Diện Đầu Tư Trái Phiếu (visa 188B)
 • Visa 188B dành cho những người muốn đầu tư ít nhất 2,5 triệu AUD vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
 • Có 3 năm kinh nghiệm hoặc quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc các khoản đầu tư đủ điều kiện.
 • Phải đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • Bạn phải có một doanh nghiệp ròng, đầu tư và tài sản cá nhân ít nhất 2.5 triệu AUD cho 2 năm tài chính cuối cùng trước khi nộp đơn xin visa.
Diện Đầu Tư Trọng Yếu (visa 188C)
 • Visa 188C dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD để tuân thủ các khoản đầu tư đáng kể vào Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
 • Bạn có ý định thực sự để giữ khoản đầu tư đó trong ít nhất bốn năm.
 • Bạn có thể gia hạn visa lên đến 5 năm.
Diện doanh nhân (visa 188E)
 • Visa 188E phải được chấp nhận bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc đề cử để bạn phát triển các khái niệm kinh doanh của bạn.
 • Phải thực hiện hoặc đề xuất thực hiện một hoạt động doanh nhân tuân thủ tại Úc
 • Có thể ở lại Úc tối đa 5 năm

Visa Kinh Doanh Đổi Mới và Đầu Tư (Thường trú) (visa 888)

 • Visa thường trú này là giai đoạn thứ hai của visa Kinh doanh Đổi mới và Đầu tư (Tạm trú) (visa 188) .
 • Bạn có thể nộp đơn xin visa sau khi bạn đã chứng minh tổng thể hồ sơ thành công về việc thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Úc trong khi giữ visa tạm trú.
 • Bạn cần được đề cử bởi một tiểu bang, lãnh thổ hoặc Chính phủ Úc.
Please complete an obligation free online assessment or book a consultation with our experienced migration agents.